Veiklos ataskaitos

Šėtos kultūros centro 2021 m. metų veiklos planas

Šėtos kultūros centro 2020 m. metų veiklos ataskaita

ŠKC_VP_ataskaita_2019

Šėtos kultūros centro 2018 m veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 

Šėtos kultūros centro vadovo 2017 metų ataskaita

ŠĖTOS KULTŪROS CENTRO VADOVO 2016 METŲ ATASKAITA

 

 1. BENDRA INFORMACIJA

 

1.1. Įstaigos pavadinimas – Šėtos kultūros centras.

1.2. Kultūros centro teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

1.3. Kultūros centro steigėjas – Kėdainių rajono savivaldybės taryba.

1.4. Įstaigos kodas – 300630660.

1.5. Adresas – Kėdainių g. 6, Šėtos miestelis, Kėdainių rajono savivaldybė.

1.6. Įsteigimo data – 2007 m. sausio 1 d.

1.7. Veiklos rūšys:

 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 0;
 • scenos pastatymų veikla, 90.01;
 • scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla, kodas 90.02;
 • meno įrenginių eksploatavimo veikla, kodas 90.04;
 • kino filmų rodymas, kodas 14;
 • muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas 29.30;
 • garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba, kodas 59.20;
 • kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, kodas 79.90;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.

1.8. Kultūros centras akredituotas ir jam suteikta II kategorija.

1.9. Kultūros centro skyrius – Pagirių skyrius.

1.10. Šėtos kultūros centro direktorius – l.e. direktoriaus pareigas Dalia Railienė

 

 1. ĮSTAIGOS 2016 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

Šėtos kultūros centras (toliau – Kultūros centras) 2016 metais veiklą vykdė vadovaudamasis Šėtos kultūros centro 2016 m. veiklos programa.

Kultūros centras 2016 metais pagrindiniu įstaigos veiklos tikslu išsikėlė sistemingą kultūrinės veiklos plėtojimą tenkinant Šėtos seniūnijos gyventojų kultūrinius poreikius, puoselėjant šio krašto etnines tradicijas, papročius, sudarant sąlygas visos bendruomenės narių kultūrinių įgūdžių ir kultūrinės patirties ugdymuisi. Direktorius planavo ir organizavo įstaigos veiklą įstaigos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bei  steigėjo deleguotoms  funkcijoms vykdyti.

Įgyvendinant įstaigos tikslus ir atsižvelgiant į įvairius bendruomenės poreikius, Šėtos kultūros centras puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, plėtoja edukacinę veiklą, organizuoja profesionalaus meno sklaidą.

 

2016 m. Kultūros centro veiklos programos įgyvendinimo rezultatai:

 

Eil. Nr. Programos rezultatai Mato vienetas Vienetų skaičius
1. Kultūros centro organizuoti renginiai (iš viso), iš jų: Renginys 69
1.1. Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų renginiai Renginys 14
1.2. Etninės kultūros renginiai Renginys 10
1.3. Edukaciniai renginiai Renginys 14
1.4. Profesionaliojo meno koncertai ir spektakliai (iš viso) Renginys 2
1.5. Kiti renginiai bendruomenei (iš viso), iš jų: Renginys 25
1.6. renginiai vaikams ir jaunimui Renginys 17
1.7. Parodos (iš viso), iš jų: Paroda 4
1.7.1. profesionaliojo meno Paroda 1
1.7.2. mėgėjų meno Paroda 3
2. Kultūros centre vykę renginiai, kuriuos organizavo kiti rengėjai (bendras skaičius) Renginys 15
3. Lankytojų skaičius (iš viso visuose renginiuose) Žiūrovas 5528
3.1. iš jų vaikai ir jaunimas Žiūrovas 2092
4. Mėgėjų meno kolektyvai (iš viso) Kolektyvas 7
4.1. iš jų vaikų ir jaunimo Kolektyvas 4
5. Mėgėjų meno kolektyvų dalyviai (iš viso) Dalyviai 73
5.1. iš jų vaikų ir jaunimo Dalyviai 54
6. Mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas:
6.1. konkursuose ir kt. renginiuose užsienyje Išvyka
6.2. respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose (vietiniai, regioniniai, respublikiniai turai) Išvyka
6.3. respublikiniuose ir regioniniuose renginiuose Išvyka 2
7. Mėgėjų meno kolektyvų koncertai (iš viso) Koncertas 28
7.1. iš jų išvykose Koncertas 18
8. Būreliai, klubai, studijos Dalyviai 3
8.1. Būrelių, klubų, studijų dalyviai Dalyviai 33

 

Jau keletą metų organizuojami ir ypatingo žiūrovų dėmesio sulaukia tokie renginiai, kaip kapelų šventė „Subatos vakarėly“, romansų vakaras „Nuogas ruduo“, kuriuose dalyvauja  kolektyvai iš įvairių Lietuvos regionų, šventinis vakaras „Padėkos lašas“, kurio metu padėkojama visiems partneriams bei rėmėjams, Pagirių miestelio šventė, kuri organizuojama bendradarbiaujant su Pagirių bendruomenės centru bei Šėtos seniūnija. Kadangi buvo sutaupyta lėšų, metų pabaigoje turėjome galimybę pradžiuginti mažuosius bendruomenės narius kalėdiniu spektakliu (su Kalėdų senelio programa) tiek Šėtoje, tiek Pagiriuose.

Kultūros centre plėtojama mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, klubų veikla. 2016 m. veikė 7 mėgėjų meno kolektyvai, iš jų – 4 vaikų ir jaunimo. Kolektyvai aktyviai dalyvauja kultūros centro organizuojamuose renginiuose, taip pat, pagal galimybes, dalyvauja ir įvairiuose rajono, regioniniuose bei respublikiniuose renginiuose.

Kultūros centre ir skyriuje  veikia 2 būreliai (moterų rankdarbių klubas bei dailės studija „Apie viską ir iš visko“), senjorų klubas „Seklyčia“, kurie suteikia galimybę įvairaus amžiaus seniūnijų gyventojams dalyvauti kūrybinėje, edukacinėje veikloje, plėtoti saviraiškos galimybes, bendravimo įgūdžius, tokiu būdu mažinant socialinę atskirtį.

Šėtos kultūros centre 2016 metais buvo vykdoma neformalaus vaikų švietimo programa „Choreografijos studija“ (vad. R.Myšauskienė). Programoje dalyvavo 20 įvairaus amžiaus vaikų.

 

Eil. Nr. Kolektyvas/ klubas/ būrelis Dalyvių skaičius Vadovo vardas, pavardė
1. Folkloro ansamblis „Sidabrinė gija“ 8 Artūras Ruša
2. Vokalinis- instrumentinis ansamblis „Žiedupis“ 4 Vytautas Valiauga
3. Kapela „Obelis“ 7 Vytautas Valiauga
4. Jaunučių šokių kolektyvas „Spindulys“ 25 Rita Myšauskienė
5. Jaunučių šokių kolektyvas „Twix“ 6 Eglė Mecelienė
6. Merginų šokių kolektyvas „Seguard“ 8 Eglė Mecelienė
7. Moterų rankdarbių klubas 7 Vilma Grigienė

 

Šėtos kultūros centre Pagirių skyriuje veikiantys klubai ir būreliai:

 

Eil. Nr. Kolektyvas/klubas/būrelis Dalyvių skaičius Vadovo vardas, pavardė
1. Jaunučių šokių kolektyvas „Spinduliukai“ 15 Rita Myšauskienė
2. Meno studija „Apie viską ir iš visko“ 10 Dalia Railienė
3. Senjorų klubas „Seklyčia“ 11 Genovaitė Vanagienė

 

Pagiriuose toliau sėkmingai veikia Atviroji jaunimo erdvė, kurioje besilankantys vaikai ir jaunimas turi sąlygas turiningai leisti laisvalaikį: pasikalbėti apie kilusias problemas, sportuoti, klausytis muzikos, žaisti stalo žaidimus, gaminti maistą, žiūrėti filmus, dalyvauti diskusijose. Pageidaujantiems padedama paruošti namų darbus.

Kultūros įstaigoje yra geros sąlygos kultūrinei veiklai. Centre yra suremontuotos, šildomos patalpos mėgėjų meno kolektyvų repeticijoms, persirengimo kambarys, pakeisti baldai. 2016 m. buvo suremontuotos vidaus patalpos – kabinetai, persirengimo patalpa bei tambūrai. Patalpose pakeista grindų danga, durys, išlygintos ir nudažytos sienos, sumontuotos pakabinamos lubos su įmontuojamais šviestuvais. 240 vietų didžioji žiūrovų salė su garso ir apšvietimo įranga, leidžia gerinti rengiamų renginių kokybę, pritraukti profesionalius atlikėjus, organizuoti konferencijas. 2016 m. įsigytas akordeonas, projektorius, nauji tautiniai kostiumai suaugusiems, kitos priemonės kūrybinei, edukacinei veiklai vykdyti. Edukacinė veikla vyksta mažojoje salėje, kuriai reikalingas remontas.

Kultūros centro 2016 metų veiklos programos į(si)vertinimo kriterijai buvo: organizuotų renginių skaičius; žiūrovų, apsilankiusių kultūros centro renginiuose, skaičius; mėgėjų meno kolektyvų skaičius; mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius. Remiantis minėtais kriterijais ir užsibrėžtais pasiekti kiekybiniais rezultatais, galima daryti išvadą, jog metinė veiklos programa yra dalinai įgyvendinta.

 

III. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

 

Įstaigos vadovas rengia ir tvirtina Kultūros centro struktūrą, darbo tvarkos taisykles, pareigybių sąrašą, darbuotojų pareiginius nuostatus. Prieš svarbesnius renginius, rengiant veiklos programas organizuojami darbuotojų susirinkimai. Kultūros centro darbuotojai yra aprūpinami būtiniausiomis darbo priemonėmis.

Šėtos kultūros centro bendras etatų skaičius – 6,25, iš jų:

Šėtos kultūros centre – 5,25 etatai (iš to sk. kultūros ir meno – 3,25 etatų);

Pagirių skyriuje – 1 etato (iš to sk. kultūros ir meno 1 etatas).

2016 m. Šėtos kultūros centre dirba 10 darbuotojų, iš jų 7 kultūros ir meno specialistai.

Didelis dėmesys skiriamas personalo išsilavinimui: 4 darbuotojai 2016 m. dirbo turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 1 – aukštąjį neuniversitetinį ir 3- aukštesnįjį išsilavinimą.

2016 m. kvalifikaciją kėlė – 4 darbuotojai.

 

 1. FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

 

Steigėjo tiksliniai asignavimai – 71196 Eur, iš jų:

Kultūros centrui – 60211 Eur;

Pagirių skyriui – 10985 Eur.

Darbo užmokesčiui – 44520 Eur iš jų:

Šėtos kultūros centrui – 34055 Eur;

Pagirių skyriui – 10465 Eur;

Veiklai – 6700 Eur, iš jų:

Šėtos kultūros centrui – 5780Eur,

Pagirių skyriui – 920 Eur.

Infrastruktūros išlaikymui – 18897 Eur, iš jų:

Kultūros centrui –  18377 Eur;

Pagirių skyriui – 520 Eur.

Ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti – 19999 Eur.

Pajamos už teikiamas paslaugas 163 Eur.

Lėšos iš privačių rėmėjų – 4401 Eur.

 

 1. ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS

 

Šėtos kultūros centras veiklą organizuoja bendradarbiaudamas su Šėtos seniūnija ir kitomis biudžetinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis (parapija, kaimų bendruomeninėmis organizacijomis ir pan.)

Rengiant projektus bendradarbiauja su, J. Monkutės-Marks muziejumi–galerija,  Kėdainių krašto muziejumi. Kėdainių M. Daukšos viešąja biblioteka.  Nuo 2011 metų Šėtos kultūros centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys,  glaudžiai bendradarbiauja su minėtai organizacijai priklausančiais šalies kultūros centrais, dalyvauja jos organizuojamuose renginiuose, bendrauja su kitais kultūros centrais, meno, mokslo ir švietimo  įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvauja bendruose projektuose.

 

 1. ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS

Kultūros centras susiduria su žmonių įsitraukimo į veiklą, aktyvumo bei motyvacijos  stoka, nepakankamu finansavimu, kurį gauna įstaiga kultūrinei veiklai, transporto išvykoms kultūriniams mainams.

Pagirių skyriuje yra žmonių, pageidaujančių dainuoti, bet nėra etato meno vadovui, be to kažin ar kas važiuotų už mažą atlygį taip toli.

Sprendžiant problemas, 2017 m. planuojamos veiklos, kurios būtų dar labiau orientuotos  bendruomenės poreikiams tenkinti. Taip pat reikalingas kultūros centro mažosios salės remontas, tai įgyvendinus atsirastų daugiau galimybių kurti ir įgyvendinti naujas edukacines programas, teminius užsiėmimus, platesnę ir kokybiškesnę kūrybinę veiklą, naujus kultūrinius projektus, užtikrinti mėgėjų ir profesionalaus meno sklaidą bei įgyvendinti pagrindinius įstaigos veiklos tikslus.

 

 

 

 

Šėtos kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas                                                                             Dalia Railienė